Główny Sąd Koleżeński PSL

  Kompetencje Statutowe Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL
 • Główny Sąd Koleżeński PSL liczy 16 członków wybranych przez zjazdy wojewódzkie, akceptowanych w głosowaniu jawnym przez Kongres.
 • GSK wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków.
 • Prezydium organizuje pracę Sądu.
 • Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach NKW PSL i Rady Naczelnej PSL
 • Główny Sąd Koleżeński i wojewódzkie sądy koleżeńskie orzekają w składach w oparciu o regulamin uchwalony przez GSK PSL i zatwierdzonym przez Radę Naczelną PSL.
 • Odwołanie od orzeczeń właściwego wojewódzkiego sądu koleżeńskiego rozpatruje Główny Sąd Koleżeński PSL – w ciągu 6 miesięcy od wniesienia tego odwołania.
 • Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL, (z zastrzeżeniem Art.74 ust. 5,Statutu PSL)  jest ostateczne i prawomocne.
 • Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu następuje skreślenie z listy członków PSL
 • Główny Sąd Koleżeński PSL rozpatruje odwołania członków PSL od orzeczeń wojewódzkich sądów koleżeńskich.
 • Główny Sąd Koleżeński jest właściwy, jako pierwsza instancja, w sprawach członków władz i organów naczelnych PSL, orzekając w składzie 5-cio osobowym.
 • W sprawach określonych w Art.75 ust. 2 Statutu PSL odwołania rozpatruje Główny Sąd Koleżeński w składzie 7-mio osobowym.
 • Główny Sąd Koleżeński orzeka w zakresie swej właściwości na wniosek Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, wojewódzkich sądów koleżeńskich lub Głównej Komisji Rewizyjnej PSL.
 • Główny Sąd Koleżeński orzeka o nieważności uchwał podjętych przez władze statutowe PSL, o ile uchwały te naruszają postanowienia Statutu PSL.
 • Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu z upływem jednego roku od daty ich prawomocnego orzeczenia.
 • Organ, który wymierzył lub orzekł karę może postanowić o wcześniejszym jej zatarciu jednakże po okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od daty jej prawomocnego wymierzenia lub orzeczenia.
 • Karę zatartą uważa się za niebyłą.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Banasiak Aleksandra
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-20 16:33:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Banasiak Aleksandra
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 18:27:02
 • Liczba odsłon: 4231
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 186850]

przewiń do góry